ساختمان

با پیچیده تر شدن ضوابط ایمنی در اغلب ساختمانهای بزرگ مسکونی و تجاری از جمله هتل ها  از کابلهای تخصصی با ویژگی هایی نظیر مقاوم در برابر شعله و حرارت ، کم دود و ضد انتشار شعله استفاده میشود.

2 Iran_Tehran_Niavaran_large