کابل کشي سيستم اعلام حريق

کابل کشي سيستم اعلام حريق ( کابل اعلام حریق) به دو نوع تقسیم بندی می شود. تقسیم بندی این دو نوع را می توانید در این مطلب مشاهده نمایید.

همانطور که میدانید و در بالا به آن اشاره شد ، هر کار ملزم به رعایت قوانین و استاندارد هایی میباشد که تجهیزات اعلام حریق نیز از این قانون مستثنی نمی باشد.  . در این مرحله برای سیستم اعلام حریق نیاز به انتصاب کابلهای اعلام حریق در محیط ،که یکی از تجهیزات است را داریم. البته لازم است استاندارد BS 5839 , BS 6207  نیز زعایت شود.  

 در کل کابل های اعلام حریق به دو دسته قسمت می شود:

1.دسته اول شامل کابل هایی اند که بعد از پدیدار گشتن آتش مورد استفاده قرار نمی گیرند، برای مثال کابلهای مرتبط با دتکتور ها و یا شاستی ها در این دسته قرار میگیرند.

2.دسته دوم شامل کابل هایی میشوند که پس از رخ دادن و اطلاع اشخاص از هرگونه آتش ، از آن در محیط استفاده می شود. به طور مثال می توان کابلهای مربوط به منبع تغذیه و آژیرهای خطری و انواع چراغ های هشدار نام برد.

از نکات مهمی که در استفاده از کابل اعلام حریق میتوان در نظر داشت این است که چه نوع کابلی با چه روکشی برای چه مکانی استفاده کرد. اگر بخواهیم کلی گویی کنیم ، میتوانیم برای هر دو دسته از کابلهای 1.5 میلی متر مربع که دارای روکش های عایق پروتودور است استفاده نمود، هرچند این نوع کابلها باید در محیط هایی که امکان ضربدیدگی یا سایش مهیا می باشد مورد حفاظت مکانیکی قرار گیرند. البته برای حفاظت مکانیکی در مورد کابلهای انواع آژیرها و چراغهای هشدار از آنها به شکل توکار محافظت کرد.

نکته ی مهم دیگری که لازم به ذکر است ،دور از بقیه کابلها قرار دادن ،کابلهای اعلام حریق میباشد تا در مواقع ضروری امکان آتش سوزی مهیب نباشد و یا دسترسی آسان در بر داشته باشد. برای سنجش از صحت کابل ها از اهم متر استفاده می شود وباید توجه داشت اگر مسئولان برای سنجش از مگا اهم سنج استفاده نمودند ،یاد آور شد که کلیه ی تجهیزات جانبی اعلام حریق از روی مدار باز کنند تا در ماکسیمم ولتاژها آسیبی به تجهیزات ما نرسد.

نکته ی دیگر این که نباید در زمان هرگونه سیم کشی اعلام حریق یا آژیرهای خطر،از مسیری که برای زون در نظر گرفته شده است انشعابی گرفته شود . 

جالب است بدانید که در هر دو نوع سیستم هوشمند و یا عادی کابل کشی به یک شکل نیست بلکه متفاوت است . بدین معنی که در سیستمهای عادی این کابل ها به شکل خطی اند اما در سيستمها ي هوشمند شکلی حلقوی به خود میگیرند