کابل بندر

1

اقلام گوناگون کالا نظیرکالای  خوراکی , ساختمانی , صنعتی و نفتی از بنادر جابجا میگردند.کشتیهای تفریحی و توریستی نیز جهت انتقال مسافران نیاز به سازه های جدید دارند.
 
بدلیل قرار داشتن در شرایط آب و هوائی ویژه
جرثقیلهای مخصوص جابجایی کانتینر های کالا عمدتا از کابلها با ویژگیهای زیر استفاده میشود 

  • حرکت دائمی کابل
  • قرار داشتن در محیط باز و  تابش مسقیم نور خورشید
  • مقاومت در برابر خورندگی آب دریا و رطوبت